2003, Vol 1, No 1
Ginekologia Onkologiczna - nowa specjalizacja szczegółowa w Polsce
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
STRESZCZENIE

“Subspecialization has been good for patient care.
It is possible that all the advanced in oncology diagnosis and therapy, advanced reproductive technology and perinatal medicine would have taken place with out subspeciality development- possible, but unlikely”....
W.H. Pearse


Poczytuję sobie za wielki zaszczyt i przywilej , ze jako prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ( PTGO) mam możliwość przedstawienia na łamach pierwszego numeru czasopisma „Ginekologia Onkologiczna” niektórych aspektów istniejącej od wielu lat w różnych krajach świata a w Polsce zatwierdzonej w kwietniu 2003 r. szczegółowej specjalizacji z ginekologii onkologicznej na bazie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
Amerykańskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii było pierwszym Towarzystwem, które uznało ginekologię onkologiczną jako specjalizację szczegółową ( subspecialisation), a było to w roku 1970, rok po założeniu Amerykańskiego Towarzystwa i wydaniu czasopisma Gynecological Oncology.
Celem stworzenia takiej subspecjalizacji i czasopisma była poprawa opieki nad chorymi z rozpoznanym rakiem kobiecych narządów płciowych i uzyskiwanie lepszych wyników leczenia stosowanego przez dobrze wykształconych specjalistów w tej dziedzinie.

[fragment]

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Diagnostyka, leczenie i monitorowanie po leczeniu raka szyjki macicy
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
STRESZCZENIE

Diagnostyka

Określenie stopnia klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy ma zasadnicze znaczenie w wyborze optymalnej dla każdej pacjentki metody postępowania terapeutycznego. Poniżej przedstawiono badania niezbędne do ustalenia pełnego rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania raka szyjki macicy. Zasadniczym i podstawowym badaniem jest badanie histopatologiczne wycinka z części pochwowej objętej zmianą nowotworową. Ponadto wykonuje się:
1. Badanie ginekologiczne przez pochwę i przez odbytnicę.
2. Badanie radiologiczne klatki piersiowej.
3. Badanie USG lub TK jamy brzusznej z oceną nerek, wątroby i przestrzeni
zaotrzewnowej.
4. Badania podstawowe: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, mocznik, kreatynina oraz próby wątrobowe.
5. W przypadku przejścia nacieku nowotworowego na przednie sklepienie i przednią ścianę pochwy konieczne jest wykonanie cystoskopii z pobraniem wycinka ze zmian podejrzanych o naciek nowotworowy. Cystoskopia powinna być również wykonana w przypadku nieprawidłowego obrazu pęcherza moczowego w badaniu USG, urografii lub CT.
6. W przypadku przejścia nacieku nowotworowego na tylne sklepienie i przegrodę odbytniczo-pochwową należy wykonać rektoskopię z pobraniem wycinka ze zmian podejrzanych.
7. W przypadku podejrzewania obecności ognisk przerzutowych (stopień IVb) należy wykonać odpowiednie badania - w zależności od objawów klinicznych:
· badanie radiologiczne kośćca;
· punkcję cienkoigłową (PCI) zmian dostępnych badaniu np. węzłów chłonnych obwodowych.
8. W utkaniu histopatologicznym nowotworu odpowiadającym obrazowi gruczolakoraka (adenocarcinoma) lub raka litego (carcinoma solidum) – w celu zróżnicowania z pierwotnym rakiem trzonu przechodzącym na szyjkę macicy należy wykonać:
· wyłyżeczkowanie jamy macicy z badaniem histopatologicznym całego uzyskanego materiału;
· ew. histeroskopię.
9. W przypadku rozpoznania histopatologicznego raka przedinwazyjnego w wycinku z części pochwowej należy wykonać:
· wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy;
· pobranie wymazów cytologicznych ze sklepień.
10. W przypadku mikroinwazji należy wykonać konizację szyjki macicy w celu ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu.

[fragment]

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Diagnostyka, leczenie i postępowanie po leczeniu raka trzonu macicy
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
STRESZCZENIE

DIAGNOSTYKA RAKA TRZONU MACICY

Określenie zaawansowania nowotworu ma podstawowe znaczenie w wyborze optymalnej dla każdej pacjentki metody postępowania terapeutycznego. Poniżej zestawiono badania niezbędne do ustalenia pełnego rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania raka trzonu macicy.
Podstawowym badaniem jest badanie histopatologiczne wyskrobin z trzonu i kanału szyjki macicy.
Ponadto przed kwalifikowaniem do leczenia należy wykonać następujące badania:

a) badanie ginekologiczne przez pochwę i przez odbytnicę
b) histeroskopię przy braku jednoznaczności w wynikach frakcjonowanych wyskrobin
c) badanie radiologiczne klatki piersiowej
d) badanie USG lub TK jamy brzusznej z oceną nerek, wątroby i przestrzeni zaotrzewnowej
e) ultrasonografię transwaginalną narządów miednicy
f) podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, poziomy mocznika,kreatyniny i transaminaz.
g) w przypadkach III i IVa stopnia zaawansowania, w zależności od rozległości nacieków w miednicy mniejszej i ich lokalizacji, niekiedy konieczne jest wykonanie dodatkowo:
- cystoskopii
- wlewu doodbytniczego lub rektoskopii
h) w przypadku podejrzenia przerzutów do pochwy konieczna jest weryfikacja histopatologiczna tych zmian

[fragment]

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Diagnostyka, leczenie i postępowanie po leczeniu raka jajnika
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
STRESZCZENIE

Wstęp
W Polsce odnotowano w 1999 roku 1957 zgonów z powodu raka jajnika. Rak jajnika jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych narządów płciowych kobiecych. W Polsce zajmuje obecnie 4. miejsce pod względem przyczyn zgonów nowotworowych wśród kobiet. Umieralność z powodu raka jajnika wyniosła w 1999 r. 5,66%, a standaryzowany współczynnik umieralności - 6,7/100.000 kobiet. Ocenia się, że w 5-10% rak jajnika występuje rodzinnie. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka jajnika jest występowanie tej choroby u krewnych pierwszego stopnia (matka, córka, siostra). Ryzyko wzrasta u kobiet, w których rodzinie rozpoznano u 2 krewnych pierwszego stopnia raka jajnika. Wyróżnia się trzy zespoły rodzinnego występowania raka jajnika: zespół rodzinnego występowania samego raka jajnika, raka jajnika i raka sutka oraz raka jajnika i raka okrężnicy. W rodzinach obciążonych rodzinnym występowaniem raka sutka i jajnika lub samego jajnika stwierdzono obecność mutacji genu BRCA1, którego locus znajduje się na chromosomie 17q21. Uważa się, że także mutacja genu BRCA2 (chromosom 13q21) jest odpowiedzialna za występowanie zespołu raka jajnika i raka sutka. W przypadku kobiet obciążonych genetycznie, po 35. roku życia, które świadomie zakończyły okres rozrodczy, możliwe jest rozważenie profilaktycznej adneksektomii. Należy jednak podkreślić, iż ochronny efekt takiego zabiegu do chwili obecnej nie jest bezspornie udowodniony. U części kobiet obciążonych genetycznie, po profilaktycznym usunięciu przydatków dochodzi do rozwoju pierwotnego raka otrzewnej. Rak jajnika szerzy się zwykle śródotrzewnowo. Częstość występowania przerzutów do węzłów chłonnych miedniczych stwierdzanych na podstawie pobranych do badania histopatologicznego tkanek podczas pierwotnego zabiegu operacyjnego jest zależna od stopnia zaawansowania schorzenia. Zablokowanie cyrkulacji chłonki przez komórki nowotworowe naciekające otrzewną są powodem występowania wodobrzusza. Obserwuje się także przenikanie nacieku raka jajnika przez przeponę do opłucnej.
Korzystnymi czynnikami prognostycznymi w raku jajnika są:
· Młody wiek chorej
· Dobry stan ogólny
· Typ histologiczny inny niż śluzowy i jasnokomórkowy
· Niski stopień zaawansowania
· Nowotwór dobrze zróżnicowany
· Mała masa guza
· Nieobecność wodobrzusza
· Jak najmniejsza masa guza pozostawiona po pierwotnym leczeniu chirurgicznym (optymalna cytoredukcja – średnica guza pozostawionego Ł1 cm).
·Czas od zakończenia chemioterapii do stwierdzenia wznowy procesu nowotworowego.

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Leczenie w raku trzonu macicy
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
STRESZCZENIE

Wstęp
Rak endometrium jest jednym z najczęściej występujących nowotworów ginekologicznych u kobiet w Europie. Częstość występowania wynosi 15-20/100 000 kobiet. Rak endometrium najczęściej występuje między 5 i 7 dekadą życia i w większości przypadków diagnozowany jest w stopniu I klinicznego zaawansowania a 5-letnie przeżycia wynoszą pomiędzy 80-90%. W ciągu ostatnich lat określono kliniczne czynniki prognostyczne takie jak: głębokość naciekania mięśniówki, naciekanie przestrzeni naczyniowej, pozytywna cytologia płynu otrzewnowego, dojrzałość i typ histologiczny nowotworu. Zajęcie węzłów chłonnych jest uznanym, niezależnym czynnikiem rokowniczym. Podstawą do leczenia w zależności od stopnia zaawansowania jest międzynarodowa klasyfikacja FIGO.

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Rok 2003 - Co nowego w chemioterapii raka jajnika?
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
STRESZCZENIE

Wstęp

Połączenie chirurgii z chemioterapią stanowi podstawowy sposób leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Większość klinicyctów stoi na stanowisku, że pierwszym etapem leczenia powinna być optymalnie przeprowadzona operacja cytoredukcyjna (1). Jeżeli jednak, przed zabiegiem operacyjnym pojawiają się poważne wątpliwości, czy uda się przeprowadzić optymalną cytoredukcję , zastosowanie chemioterapii neoadjuwantowej (przed operacją) wydaje się być rozsądną alternatywą (2). Kilka, przeprowadzonych w przeszłości, nierandomizowanych badań wydaje się potwierdzać następujące tezy: a) podanie chemioterapii przed chirurgiczną cytoredukcją, do której dochodzi zwykle w połowie leczenia, w porównaniu z klasyczną metodą skojarzonego postepowania nie zmienia odsetka przeżyć, b) łatwiej jest przeprowadzić optymalną operację cytoredukcyjną po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii oraz c) ten alternatywny sposób postepowania może powodować mniej powikłań (3-6). Aby sprawdzić, czy metoda leczenia polegająca podaniu chemioterapii przed chirurgiczną cytoredukcją ma przewagę nad tradycyjnym postępowaniem (najpierw chirurgia, potem chemioterapia) Gynecologic Cancer Group działająca w ramach EORTC zainicjowała prospektywne, randomizowane badanie III fazy (protokół 55971)Obecnie badanie to prowadzone jest we współpracy z kilkoma ośrodkami europejskimi i spoza Europy (Intergroup trial). Planuje się, że próbą objęte zostaną 704 pacjentki a spodziewana data zakończenia badania to, rok 2005.

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)