LOGO
pl en

Wykonalność i skuteczność chirurgicznej oceny stopnia zaawansowania raka endometrium z zastosowaniem nacięcia Pfannenstiela

Murad A. Jabir1, Mahmoud H. Elshoieby1, Mohamed I. Omar1, Mohamad Raafat1,2, Hisham Abou-Taleb3, Ali Hassan Hamed3

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e22–e26
DOI: 10.15557/CGO.2021.0004
Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy była analiza krótkoterminowych wyników onkologicznych i okołooperacyjnych chirurgicznej oceny zaawansowania raka endometrium z otwarcia sposobem Pfannenstiela. Metody: Do retrospektywnego badania kohortowego włączono wszystkie pacjentki z rakiem endometrium skierowane w okresie od 1 stycznia 2014 do 1 lipca 2016 roku do Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Południowoegipskim Instytucie Onkologii (South Egypt Cancer Institute) w celu dokonania chirurgicznej oceny stopnia zaawansowania. Pacjentki pogrupowano według rodzaju wykonanego nacięcia (nacięcie Pfannenstiela lub nacięcie w linii środkowej), a następnie przeprowadzono porównanie grup. Analizie poddano charakterystykę demograficzną pacjentek, a także wyniki kliniczne i operacyjne oraz krótkoterminowe wyniki onkologiczne. Wyniki: Do badania włączono ogółem 117 pacjentek. U 45 z nich wykonano nacięcie Pfannenstiela, a u 72 nacięcie w linii środkowej. Cechy kliniczne i patologiczne były zbliżone w obu grupach. Pod względem wyników operacyjnych nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy grupami (p > 0,1). Po przeprowadzonym zabiegu w grupie z nacięciem Pfannenstiela odnotowano statystycznie istotny niższy odsetek powikłań w porównaniu z grupą z nacięciem pośrodkowym (15,5% vs 38,9%, p = 0,02). Krótkoterminowe wyniki onkologiczne w postaci wszystkich pozyskanych węzłów chłonnych lub okołoaortalnych nie różniły się w sposób statystycznie istotny (p > 0,1). Wnioski: Porównanie obu rodzajów nacięcia wskazuje, że nacięcie Pfannenstiela może być bezpiecznie wykonywane w celu przeprowadzenia chirurgicznej oceny stopnia zaawansowania raka endometrium, zapewniając zadowalające wyniki onkologiczne.

Słowa kluczowe
rak endometrium, stopień zaawansowania, nacięcie Pfannenstiela