LOGO
pl en

Kwestionariusze nomotetyczny EORTC IN-PATSAT 32 i idiograficzny GAS w ocenie leczenia operacyjnego przez pacjentki z rakiem endometrium

Joanna Trawińska1, Joanna Skręt-Magierło2, Renata Raś1, Bogusław Gawlik3, Andrzej Skręt3, Sławomir Januszek1, Edyta Barnaś2

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e1–e7
DOI: 10.15557/CGO.2021.0001
Streszczenie

Wstęp: Identyfikacja i realizacja oczekiwań chorych onkologicznie pacjentek jest ważnym aspektem leczenia spersonalizowanego. Cel: Celem badania była ocena przez pacjentki leczone operacyjnie z powodu raka endometrium: 1) poziomu satysfakcji z pobytu w szpitalu przy zastosowaniu kwestionariusza nomotetycznego EORTC IN-PATSAT32; 2) stopnia realizacji oczekiwań przy zastosowaniu kwestionariusza idiograficznego GAS (Goal Attainment Scaling); 3) ocena korelacji między tymi metodami oceny. Materiał i metoda: Badaniem objęto 123 pacjentki z rakiem endometrium (FIGO I–II) leczone operacyjnie w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Rzeszowie w latach 2012–2014. Zastosowano kwestionariusze grupy EORTC IN-PATSAT32 i GAS. Analizę zebranego materiału przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki: Ogólny poziom zadowolenia, mierzony skalą IN-PATSAT32, wyniósł 72,2 ± 20,5. Najwyżej zostały ocenione umiejętności techniczne pielęgniarek (74,5 ± 17,6) i lekarzy (69,3 ± 17,8), najniżej zaś dostępność szpitala (54,7 ± 23,3).Ogólna satysfakcja z opieki wyniosła 72,2 ± 20,5. W spersonalizowanej skali GAS pacjentki wymieniły przed operacją indywidualne oczekiwania, przypisując stopień ich ważności. Dla większości był to bardzo wysoki (A) lub wysoki stopień (B). Najwyższe rangi pacjentki przydzielały szybkiemu uruchomieniu, pomyślności operacji i chęci bycia zdrowym. Średnia wartość poziomu spełnienia oczekiwań w dniu wypisu wyniosła 63,7 ± 9,4 punktu. Znamienne statystycznie korelacje między kwestionariuszami dotyczyły poziomu spełnienia oczekiwań i oceny różnych aspektów opieki szpitalnej. Wnioski: Badanie wykazało, że kwestionariusz EORTC IN-PATSAT32 korelował z kwestionariuszem GAS, a dodatkowo dawał wiedzę na temat indywidualnych celów opieki i stopnia ich spełnienia. Zastosowanie narzędzi nomotetycznych i idiograficznych daje szersze możliwości w planowaniu i realizacji spersonalizowanej opieki.

Słowa kluczowe
rak endometrium, satysfakcja, oczekiwania