LOGO
pl en

Toksyczność immunoterapii w przerzutowych czerniakach sromu i pochwy: retrospektywne badanie kohortowe

Sheida Naderi-Azad1, Faisal Sickander2, Rossanna C. Pezo3,4

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e39–e42
DOI: 10.15557/CGO.2020.0008
Streszczenie

W retrospektywnym badaniu kohortowym ocenie poddano pacjentki z przerzutowym czerniakiem sromu i pochwy leczone inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego. Do badania kwalifikowały się pacjentki powyżej 18. roku życia, u których w Sunnybrook Hospital w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2018 roku stosowano terapię blokującą antygen-4 cytotoksycznych limfocytów T – CTLA-4 (terapię anty-CTLA-4) lub leczenie przeciwciałami skierowanymi przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 (terapię anty-PD-1). Do badania włączono 11 pacjentek z czerniakiem sromu lub pochwy leczonych inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego. Przerzuty były umiejscowione głównie w płucach, węzłach chłonnych, tkankach miękkich i wątrobie. U większości pacjentek wcześniej stosowano radioterapię (7/11) i leczenie chirurgiczne (9/11). Nie stwierdzono różnic w przeżyciu całkowitym u pacjentek z czerniakami sromu i pochwy otrzymujących terapię anty-PD-1 i terapię anty-CTLA-4 (p > 0,05). Nie odnotowano znamiennych różnic pod względem przeżycia całkowitego u pacjentek z czerniakiem sromu i pochwy w porównaniu z czerniakiem skóry (p > 0,5). Ponadto nie stwierdzono znamiennych różnic w przeżyciu całkowitym u pacjentek z czerniakiem sromu i pochwy w związku z obecnością/brakiem zdarzeń niepożądanych pochodzenia immunologicznego (p > 0,05), jednak znamienną różnicę w zależności od obecności/braku zdarzeń niepożądanych pochodzenia immunologicznego (p < 0,05) odnotowano wśród pacjentek z czerniakiem skóry. Wiedza na temat obrazu klinicznego i wyników leczenia czerniaków sromu i pochwy jest istotna dla praktyki klinicznej w obszarze ginekologii.

Słowa kluczowe
zdarzenia niepożądane pochodzenia immunologicznego, przerzutowy czerniak, czerniak sromu i pochwy, inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego