LOGO
pl en

Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w raku jajnika

Dorota Gumiela

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e46–e56
DOI: 10.15557/CGO.2020.0010
Streszczenie

Celem pracy był przegląd badań dotyczących oceny roli długiego, niekodującego RNA (long non-coding RNA, lncRNA) w raku jajnika. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących wpływu zwiększonej ekspresji lncRNA na rozmiar raka jajnika i występowanie przerzutów. Przeglądu badań dokonano w okresie od 15 października 2018 do 22 sierpnia 2020 roku. W przeglądzie uwzględniono 23 badania, w których łącznie wzięło udział 1580 kobiet z rakiem jajnika oraz nieokreślona liczba osób z grup kontrolnych, od których pobrano zdrowe tkanki. Przegląd badań wskazuje, że zwiększona ekspresja lncRNA jest związana ze zwiększonym rozmiarem raka jajnika oraz przerzutami. Najczęściej badane lncRNA to: HOTAIR, CCAT2, GAS5, MALAT-1, UCA1. Badania, które oceniły poziom ekspresji lncRNA HOTAIR oraz CCAT2 w tkance zdrowej i nowotworowej, wykazały różne poziomy ekspresji u różnych autorów, co świadczy o tym, że ekspresja tego samego lncRNA może być zmienna osobniczo lub jest wynikiem błędów w przeprowadzonym badaniu.

Słowa kluczowe
lncRNA, rak jajnika, ekspresja, FIGO