Porównanie przed- i pooperacyjnych technik oceny histologicznego stopnia złośliwości nowotworu u chorych na raka endometrium: przekrojowe badanie opisowe
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Department of Gynecology and Obstetrics, Health Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Adres do korespondencji: Igor Victorovich Lakhno, MD, PhD, DSc, professor of perinatology, obstetrics and gynecology department of Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, 61176, Ukraine, Kharkiv, Amosova str., 58, fax: +38(057) 711-80-25, tel.: +38(095) 534-72-08, e-mail: igorlakhno71@gmail.com; Dr. Kemine Uzel, Department of Gynecology and Obstetrics, Health Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey, tel.: +90 541 314 25 10, e-mail: kemineuzel@hotmail.com
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 158–163
DOI: 10.15557/CGO.2019.0019
STRESZCZENIE

Wstęp: Celem badania było porównanie stopnia złośliwości histologicznej nowotworu u chorych na raka endometrium, ocenianego z zastosowaniem metod przed- i pooperacyjnych. Metoda: Analizą retrospektywną objęto dokumentację medyczną 43 pacjentek operowanych w latach 2012–2019 z powodu raka endometrium. Głównymi zmiennymi zależnymi były stopnie złośliwości histologicznej oceniane na podstawie wyników uzyskanych po przedoperacyjnym wyłyżeczkowaniu jamy macicy lub pooperacyjnie na podstawie próbek pobranych podczas zabiegu. Zmienne niezależne obejmowały wiek, typ zabiegu (laparoskopia lub laparotomia), przed- i pooperacyjne stężenie hemoglobiny oraz długość pobytu w szpitalu. Wyniki: Średnia wieku wyniosła 62,14 ± 9,14 roku, natomiast długość hospitalizacji 6,51 ± 3,46 dnia. Średnie wartości przed- i pooperacyjnego stężenia hemoglobiny wynosiły odpowiednio 12,44 ± 1,51 mg/dl i 10,91 ± 1,28 mg/dl. Zgodnie z wynikami uzyskanymi po wyłyżeczkowaniu jamy macicy stopnie G1, G2 i G3 stwierdzono odpowiednio u 21 (48,8%), 19 (44,2%) i 3 (7,0%) pacjentek, podczas gdy analiza skrawków parafinowych ujawniła stopnie G1, G2 i G3 odpowiednio u 12 (27,9%), 22 (51,2%) i 9 (20,9%) pacjentek. Odnotowano przeciętną (współczynnik kappa = 0,365), ale istotną statystycznie (p = 0,001) zgodność między oceną przed- i pooperacyjną. Omówienie: Wyniki badania potwierdzają dane z piśmiennictwa wskazujące, że przedoperacyjna ocena stopnia złośliwości histologicznej nowotworu przeciętnie dokładnie przewiduje ostateczne wyniki badania histopatologicznego. Należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji jedynie w oparciu o rezultaty uzyskane w wyniku abrazji jamy macicy. Niezbędne są dalsze udoskonalenia w zakresie przedoperacyjnych metod diagnostycznych stosowanych u chorych na raka endometrium.

Słowa kluczowe: rak endometrium, wyłyżeczkowanie jamy macicy, metody i procedury diagnostyczne