Ocena skuteczności weryfikacji histopatologicznej endometrium za pomocą ambulatoryjnej biopsji aspiracyjnej
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Chair of Gynecology and Obstetrics, Jagiellonian University in Krakow, Krakow, Poland

2 Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in Krakow, Krakow, Poland

Adres do korespondencji: Professor Kazimierz Pityński, MD, PhD, Chair of Gynecology and Obstetrics, Jagiellonian University in Krakow, 23 Kopernik Street, 31-501 Krakow, Poland, e-mail: pitynski@wp.pl

Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 3–9
DOI: 10.15557/CGO.2019.0001
STRESZCZENIE

Cele badań: 1) Sprawdzenie skuteczności ambulatoryjnej biopsji aspiracyjnej z jamy macicy w uzyskiwaniu satysfakcjonującego materiału do oceny. 2) Badanie czynników ryzyka uzyskania niediagnostycznego materiału. 3) Poszukiwanie wzorców obrazu ultrasonograficznego według systemu International Endometrial Tumor Analysis, które mogą przemawiać za potencjalną nieskutecznością biopsji. 4) Ocena skuteczności biopsji ambulatoryjnej w wykrywaniu raka endometrium. Materiał i metody: Obserwacyjne badanie prospektywne na niewyselekcjonowanej populacji kobiet zgłaszających się do poradni ginekologicznej podejrzanych o patologie endometrium. Wyniki: Przeanalizowano 116 biopsji aspiracyjnych endometrium. Diagnostyczny wynik histopatologiczny udało się uzyskać w 100 przypadkach (86,2%). Nie wykazano istotności statystycznej w uzyskiwaniu niediagnostycznego wyniku biopsji w aspekcie statusu menopauzalnego, obecności mięśniaków macicy, występowania nieprawidłowych krwawień macicznych, wieku, grubości endometrium oraz liczby przebytych porodów. Uzyskano dużą różnorodność obrazów ultrasonograficznych według parametrów International Endometrial Tumor Analysis. Nie stwierdzono jednoznacznie dominujących wzorców parametrów ultrasonograficznych endometrium u pacjentek z niediagnostycznym wynikiem biopsji. U wszystkich (100%) badanych w wieku pomenopauzalnym z nieprawidłowymi krwawieniami macicznymi w wywiadzie ujawniono raka endometrium. Średnia grubość endometrium w tej grupie była istotnie statystycznie największa: 16,2 mm (4–22,3 mm) (p = 0,025). Wnioski: Ambulatoryjna biopsja aspiracyjna endometrium jest skutecznym, mało obciążającym postępowaniem w przypadku stwierdzenia wskazań do weryfikacji histopatologicznej endometrium.

Słowa kluczowe: rak endometrium, biopsja endometrium, nieprawidłowe krwawienia maciczne, łyżeczka ssąca, sonda do pobierania próbki endometrium