Analiza efektywności operacji i bezpieczeństwa laparoskopowej radykalnej histerektomii w raku szyjki macicy na podstawie najnowszego piśmiennictwa
Afiliacja i adres do korespondencji
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
Adres do korespondencji: Katarzyna Wójcik-Krowiranda, WWCOiT im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, tel.: +48 42 689 55 14, e-mail: katarzyna.wojcik-krowiranda@umed.lodz.pl
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 19–26
DOI: 10.15557/CGO.2019.0003
STRESZCZENIE

Obowiązujące w ostatniej dekadzie standardy postępowania chirurgicznego w ginekologii onkologicznej zakładały wzrost udziału metod endoskopowych w operacyjnym leczeniu nowotworów złośliwych szyjki macicy bez ujemnego wpływu na odległe wyniki. Ogłoszone wiosną 2018 roku na 49. zjeździe Society of Gynecologic Oncology (SGO) w Nowym Orleanie i opublikowane w tym samym roku wyniki badania LACC, pierwotnie mającego potwierdzić powyższe tezy, wykazały rezultaty odwrotne od oczekiwanych. Okazało się, że odsetek pacjentek wolnych od cech wznowy choroby po średnio 2,5-rocznym okresie obserwacji był istotnie wyższy w grupie pacjentek operowanych metodą otwartą w porównaniu z grupą operowaną metodami endoskopowymi. W tym samym roku ukazały się wyniki innych badań, do których zakwalifikowano grupę ponad 2200 pacjentek operowanych metodą otwartą i endoskopowo, potwierdzające wnioski sformułowane w wyżej przedstawionym badaniu. Niniejszy artykuł stanowi omówienie powyższych badań, ze zwróceniem uwagi na ich potencjalne mankamenty, jak również omówienie komentarzy i opracowań, jakie ukazały się po publikacji powyższych wyników. Stanowią one formę swoistej dyskusji poświęconej aktualnym wytycznym dotyczącym leczenia wczesnych postaci inwazyjnego raka szyjki macicy z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa onkologicznego takich operacji i ich odległych wyników.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, radykalna histerektomia brzuszna, laparoskopia w raku szyjki macicy, operacje z zastosowaniem robotów w leczeniu raka szyjki macicy