Analiza zawartości DNA w rozpoznaniu nabłonkowego raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Centre of Gynecological Oncology and Breast, Hospital Santo Antonio – Centro Hospitalar do Porto (CHP), Porto, Portugal
2 Department of Pathology, Hospital Santo Antonio – Centro Hospitalar do Porto (CHP), Porto, Portugal
3 Department of Immunology and Pathology, Portuguese Institute of Oncology (Instituto Português de Oncologia, IPO), Porto, Portugal
4 Ex-High Technician of Community Health, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS), Porto University, Portugal
5 Universidade Católica Portuguesa – Centre for Interdisciplinary Research in Health (Universidade Católica Portuguesa – Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, UCP – CIIS), Porto, Portugal
6 Department of Medicine (Oncology), Portuguese Institute of Oncology (Instituto Português de Oncologia, IPO), Porto, Portugal
7 Ex-Director of Department of Pathology, Hospital Santo António – Centro Hospitalar do Porto (CHP), Porto, Portugal
Correspondence: Prof. Doutor João C. Amado, Universidade Católica Portuguesa, Campus Foz, Rua Diogo Botelho, 1327 – 4169-005 Porto, Portugal, ORCID: 0000-0003-0358-7970, e-mail: pbatista@porto.ucp.pt
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 3–10
DOI: 10.15557/CGO.2018.0001
STRESZCZENIE

Cel: Ocena statusu DNA komórek nabłonkowego raka jajnika w różnych stopniach zaawansowania klinicznego i jego wpływ na przeżycie. Metoda: Do badania zakwalifikowano 62 pacjentki leczone operacyjnie i za pomocą chemioterapii opartej na platynie (6 kursów). Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu analizowano w odniesieniu do ploidalności DNA, frakcji fazy S oraz indeksu DNA. Analizę DNA przeprowadzono z zastosowaniem cytometrii obrazowej. Wyniki: Spośród 62 pacjentek 38 zakwalifikowano jako stopień zaawansowania I i II, natomiast 24 – jako stopień III i IV wg FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). W otrzymanych histogramach DNA indeks DNA wynosił 0,85–3,02. Szesnaście przypadków raka zaklasyfikowano jako diploidalne, natomiast 46 – jako aneuploidalne (18 multiploidalnych). Frakcja fazy S mieściła się w przedziale 9,8–51%. Odsetek komórek aneuploidalnych z zawartością DNA powyżej poziomu 5C wynosił 0,0–77,2%. Ryzyko śmierci było 3,3-krotnie większe w przypadku pacjentek z chorobą w stopniu zaawansowania FIGO III i IV (w porównaniu z I i II). Jedynie w przypadku stopni zaawansowania FIGO I i II odnotowano istotnie różnice w przeżywalności między poszczególnymi grupami ploidalności. Ryzyko śmierci było 6,4-krotnie większe w przypadku multiploidalności i 2,3-krotnie większe w przypadku aneuploidalności (w porównaniu z diploidalnością). Dłuższe przeżycie ogólne odnotowano w grupie o niskim indeksie DNA. Wykazano związek między niskim odsetkiem komórek 5C, w porównaniu z wysokim odsetkiem tych komórek w grupach poliploidalnych, a śmiertelnością. Ryzyko śmierci było 4,9-krotnie większe w grupie z medianą liczby komórek w fazie S >33 w porównaniu z medianą liczby komórek w fazie S <33. Wnioski: Ploidalność DNA, indeks DNA, faza S oraz obecność komórek 5C to ważne czynniki prognostyczne u pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika, głównie we wczesnym stadium.

Słowa kluczowe: zawartość DNA, nabłonkowy rak jajnika, rokowanie