Wydzielanie angiogennych cytokin VEGF, TGF-β1, IL-8 i TNF przez ludzkie komórki nowotworów jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji
1 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2 2nd Department of Radiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Correspondence: Jacek Sienko, PhD, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Karowa 2, 00-315 Warszawa, Poland, e-mail: jacek.sienko@wum.edu.pl
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 99–104
DOI: 10.15557/CGO.2017.0009
STRESZCZENIE

Cel: Angiogeneza jest procesem niezbędnym do progresji raka. Złożona sieć bodźców pochodzących od guza i z mikrośrodowiska reguluje angiogenezę. VEGF, TGF-β1, IL-8 i TNF należą do czynników angiogennych, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu naczyń. Celem pracy była ocena wydzielania h-VEGF, TGF-β1, IL-8 i TNF przez ludzkie linie raka jajnika. Materiał i metoda: Linie OVA 2, OVA 4, OVA 9, OVA 11 oraz OVA 14 zostały ustalone samodzielnie. Komórki pochodziły z pierwotnych lub przerzutowych guzów jajnika pochodzenia nabłonkowego lub nienabłonkowego. Linie SK-OV-3, MDAH 2774, CAOV-1 oraz OVP-10 pochodziły z innych źródeł. Stężenie VEGF, TGF-β1 i IL-8 określano w supernatantach hodowli komórkowych w teście ELISA. Wyniki: Linia OVA 11 wydzielała wszystkie badane cytokiny. Linia MDAH 2774 była źródłem h-VEGF, TGF-β1, IL-8. Linia SK-OV-3 wydzielała h-VEGF oraz IL-8. Linia OVA 4 wydzielała TGF-β1 i TNF. TNF był jedyną cytokiną wydzielaną przez linie CAOV-1, OVA 2 oraz OVA 9. Linia OVA 14 nie wydzielała żadnej spośród badanych cytokin. Wnioski: Badane linie komórkowe stanowią heterogenną grupę nowotworów wydzielających cytokiny o właściwościach angiogennych i wydają się interesującym panelem do badań nad procesami angiogenezy czy terapii celowanej.

Słowa kluczowe: VEGF, TGF-β, IL-8, TNF, rak jajnika, linie komórkowe