Dane dotyczące raka jajnika u kobiet z irackiej prowincji Majsan
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of Misan, Misan, Iraq
2 Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Misan, Misan, Iraq
Correspondence: Assistant Prof. Dr. Haider Saadoon Qasim Alhilfi, Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of Misan, 62060, Misan, Amarah, Iraq, tel.: 009647733962400, e-mail: ahmedsalihdr2008@yahoo.com
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 113–119
DOI: 10.15557/CGO.2017.0011
STRESZCZENIE

Wstęp: Rak jajnika jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych oraz główną przyczyną umieralności z powodu tych nowotworów – odpowiada za 50% zgonów wśród chorych z nowotworami kobiecego układu płciowego. Cele: Omówienie i ocena występowania raka jajnika w irackiej prowincji Majsan w celu zwiększenia świadomości i zainteresowania badaniami przesiewowymi i wczesnym rozpoznaniem choroby poprzez określenie częstości występowania omawianego nowotworu wśród kobiet zamieszkujących region Majsan. Metody: Badanie trwało sześć miesięcy. Uzyskano liczne dane z Centrum Onkologii Al-Shifaa w prowincji Majsan w Iraku. W okresie od września 2016 do lutego 2017 roku odnotowano 50 przypadków raka jajnika wśród ogółem 282 przypadków nowotworów narządów płciowych. Od każdej pacjentki zebrano pełny wywiad. Wyniki: Badanie wykazało, że rak jajnika stanowił 17,73% nowotworów. Rozpoznawano go zwykle u kobiet w wieku 60–70 lat (30%). Pacjentki częściej (o 1,5 razy) zamieszkiwały rejony wiejskie. Najczęstszym typem histopatologicznym był surowiczy rak jajnika (46%). Chorobę zwykle rozpoznawano w stadium III i IV, co stanowiło 76% przypadków. Wnioski: Rak jajnika to trzeci co do częstości nowotwór żeńskich narządów płciowych. Występował częściej u kobiet w wieku 60–70 lat. Wyniki dotyczące wywiadu rodzinnego nie były istotne. Najczęstszy typ histopatologiczny stanowił surowiczy rak jajnika. Chorobę rozpoznawano przeważnie w zaawansowanym stadium – III i IV.

Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych, rak jajnika, prowincja Majsan, rak surowiczy