Zmiany w populacji limfocytów Treg podczas chemioterapii u chorych na raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Oddział Chemioterapii Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego CM w Bydgoszczy
3 Zakład Patologii Guza i Patomorfologii Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
4 Oddział Teleradioterapii Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
5 Poradnia Laryngologiczna Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Correspondence to: Dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, prof. UMK, Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii CO im. F. Łukaszczyka,
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 374 33 99, 52 374 38 74, e-mail: mowicher@cyf-kr.edu.pl
Podziękowanie
Autorzy składają podziękowania Dr. n. med. Zbigniewowi Pawłowiczowi, dyrektorowi Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – za stworzenie warunków do pracy naukowej i okazane wsparcie, a także Prof. dr. hab. n. med. Jerzemu Stelmachowowi – za cenne wskazówki i słowa wsparcia w pracy naukowej. Ponadto dziękują Christine Maisto za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 139-146
STRESZCZENIE

Limfocyty regulatorowe T CD4+CD25+FOXP3+ (komórki Treg) odgrywają istotną rolę w mechanizmach nadzoru i tolerancji immunologicznej, hamując odpowiedź cytotoksyczną układu odpornościowego. Wykazano, że w trakcie rozwoju choroby nowotworowej liczebność limfocytów Treg wzrasta. Obecność nacieków z limfocytów Treg w mikrośrodowisku guza wiąże się z gorszym rokowaniem, a wzrost populacji komórek Treg we krwi obwodowej koreluje z progresją raka jajnika. W niniejszym badaniu sprawdzano wpływ chemioterapii stosowanej u chorych z rakiem jajnika na liczebność populacji Treg we krwi obwodowej. W tym celu odsetek Treg we krwi oznaczano przed, po 3 oraz po 6 kursach chemioterapii (TK – 13, CP – 1, TPT – 1 chora) za pomocą cytometrii przepływowej. Podczas pierwszych 3 cykli chemioterapii zaobserwowano początkowe zmniejszenie odsetka limfocytów T CD4+CD25+ FOXP3+ wśród limfocytów T CD4+, niemniej jednak różnica ta nie była znamienna statystycznie (p=0,3). Następnie w miarę kontynuowania chemioterapii odsetek limfocytów T CD4+CD25+FOXP3+ wśród limfocytów T CD4+ wzrastał i po 6. cyklu w stosunku do aktywności po 3. cyklu chemioterapii był statystycznie znamiennie większy (p=0,02). Autorzy wnioskują, że badanie populacji Treg może być przydatne do oceny wpływu chemioterapii na układ odpornościowy gospodarza podczas leczenia systemowego chorych na raka jajnika.

Słowa kluczowe: limfocyty CD4+CD25+FOXP3+, Treg, rak jajnika, chemioterapia, immunologiczna tolerancja