Analiza immunoreaktywności antygenów B7H4 i HLA-G w ognisku wznowy raka jajnika i jego mikrośrodowisku
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Klinika Ginekologii i Onkologii UJCM
2 Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK
Correspondence to: Dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, prof. UMK, Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel.: 523 743 399, 523 743 874, e-mail: mowicher@cyf-kr.edu.pl
Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania Profesorowi Jerzemu Stelmachowowi za okazaną pomoc. Słowa podziękowania kierujemy również do Dra Zbigniewa Pawłowicza za stworzenie warunków do pracy naukowej w Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy i wsparcie okazywane młodym naukowcom. Ponadto chcielibyśmy podziękować Christine Maisto za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.
Praca sfinansowana przez Ministerstwo Nauki, numer grantu (5921/B/P01/2010/38)

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (1), p. 9-17
STRESZCZENIE

Ekspresja antygenu B7H4 i antygenu HLA-G jest związana z ucieczką komórek raka spod nadzoru immunologicznego, ponieważ antygeny te odpowiadają za ograniczenia aktywności limfocytów cytotoksycznych T i komórek NK. Ich ekspresję wykazano zarówno w komórkach raka jajnika, jak i w obrębie błony komórkowej makrofagów znajdujących się w mikrośrodowisku raka jajnika. Ponieważ odpowiedź na zastosowane leczenie chirurgiczne i chemioterapię może zależeć od stopnia zahamowania aktywności układu odpornościowego gospodarza, postanowiliśmy zbadać immunoreaktywność tych antygenów w tkance wznowy raka jajnika u 17 chorych w zależności od odpowiedzi na zastosowane wcześniej leczenie. Metody: Oceniliśmy immunoreaktywność antygenów B7H4 oraz HLA-G w komórkach raka jajnika i w obrębie makrofagów naciekających mikrośrodowisko raka jajnika w próbkach tkankowych pochodzących od 17 chorych. Następnie przeprowadziliśmy analizę zmian ekspresji badanych antygenów w zależności od odpowiedzi na zastosowane leczenie chirurgiczne i chemioterapię. Wyniki: W naszej pracy zaobserwowaliśmy statystycznie znamiennie więcej makrofagów B7H4-dodatnich w mikrośrodowisku wznowy raka jajnika w przypadkach, w których wznowa występowała po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym i chemioterapii I i II rzutu, w porównaniu z przypadkami wznowy po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii I rzutu. Podobnie w pierwszej grupie obserwowano wyższą immunoreaktywność antygenu HLA-G. Wnioski: Obecność w mikrośrodowisku raka jajnika makrofagów o działaniu hamującym układ odpornościowy jest związana z powstaniem hamującego mikrośrodowiska guza i może mieć związek z odpowiedzią na leczenie.

Słowa kluczowe: HLA-G, B7H4, wznowa raka jajnika, makrofagi, chemioterapia