LOGO
pl en

Rola chirurgii w leczeniu wczesnych i zaawansowanych przypadków raka błony śluzowej trzonu macicy

Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 38-40
Streszczenie

W artykule przedstawiono współczesne poglądy dotyczące zasad i technik leczenia chirurgicznego chorych na raka trzonu macicy. Uwzględniono wyniki badań randomizowanych i prospektywnych w celu właściwego udokumentowania przedstawianych tez. Posłużono się także rekomendacjami szeregu opiniotwórczych organizacji, takich jak National Comprehensive Cancer Network czy American College of Obstetricians and Gynecologists. Mając na uwadze nowości w zakresie technik chirurgicznych u chorych na RTM, w artykule wspomniano o zastosowaniu techniki węzła wartowniczego w diagnostyce śródoperacyjnej.

Słowa kluczowe
rak trzonu macicy, leczenie chirurgiczne