LOGO
pl en

Badania przesiewowe raka endometrium w kierunku selekcji chorych z immunohistochemiczną ekspresją białek genów naprawy replikacji DNA. Doświadczenie jednego ośrodka klinicznego

Anna Nasierowska-Guttmejer1, Agnieszka Kuncka1, Marta Andziak1, Artur Jakimiuk2

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 30-33
Streszczenie

Celem pracy była analiza morfologiczna i immunohistochemiczna ocena ekspresji białek MLH1, MSH2 i TP53 w I typie raka endometrium. Materiał stanowiły 52 chore z rakiem endometrioidnym. Pacjentki podzielono na trzy grupy wiekowe, pierwszą stanowiło 19 kobiet (37%) poniżej 60. roku życia, drugą 22 kobiety (42%) od 60. do 70. roku życia, trzecią 11 kobiet (21%) po 70. roku życia. U wszystkich chorych rozpoznano typ I raka endometrioidnego, w 16 przypadkach (31%) wysoko dojrzałego (G1), w 26 przypadkach (50%) średnio dojrzałego (G2) i w 10 przypadkach (19%) nisko dojrzałego (G3). Wyniki badań immunohistochemicznych podzieliły pacjentki na cztery grupy. Pierwszą stanowiły 24 chore (46%) z mutatorowym profilem reakcji: TP53(-), MLH1(-), MSH2(+/-). Drugą utworzyło 13 chorych (25%) z supresorowym profilem: TP53(+), MLH1(+), MSH2(+). Trzecia grupę stanowiło 12 pacjentek (23%), u których nie wykazano zmian w porównaniu ze stanem prawidłowym: TP53(-), MLH1(+), MSH2(+). Czwartą grupę stanowiły 3 pacjentki (6%) z profilem immunohistochemicznym wskazującym na obie drogi karcynogenezy: TP53(+), MLH1(-), MSH2(+). Wyniki uzyskane w niniejszej pracy wskazują na zależność między stopniem dojrzałości i zaawansowania I typu endometrioidnego raka trzonu macicy a immunohistochemiczną ekspresją białek genów mutatorowych i genu supresorowego TP53. Obraz morfologiczny raka i immunohistochemiczna analiza białek MLH1, MSH2, TP53, a także PTEN i β-kateniny mogą być przydatne w klinice do oceny rokowania przebiegu choroby oraz selekcji pacjentek z zespołem Lyncha. Powyższa pilotowa analiza wykonana na grupie chorych z jednego ośrodka powinna być kontynuowana na większej liczbie pacjentek pochodzących z różnych ośrodków klinicznych.

Słowa kluczowe
rak trzonu macicy, typ I raka endometrioidnego, karcynogeneza, MLH1, MSH2, TP53