Ocena jakości życia chorych na raka jajnika leczonych metodą chemioterapii wielolekowej na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: lek. med. Joanna Borowiak, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. 022 546 20 00
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 115-124
STRESZCZENIE

W pracy podjęto się oceny jakości życia chorych na raka jajnika leczonych metodą chemioterapii wielolekowej. Materiał stanowiły 383 chore leczone w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2001-2004. Badania prowadzono, korzystając z kwestionariuszy QLQ-C30 i QLQ-OV28 dostarczonych z biura EORTC w Brukseli. W ankietowanej grupie 280 chorych otrzymało chemioterapię z użyciem paklitakselu i pochodnych platyny. Druga grupa licząca 103 kobiety leczona była wg programu z zastosowaniem Endoxanu i pochodnych platyny. Przy ocenie jakości życia badanych pacjentek uwzględniono kryteria, takie jak: wiek, stopień zaawansowania klinicznego, radykalizm leczenia chirurgicznego oraz fazę leczenia. Chore ankietowane były przed rozpoczęciem leczenia chemicznego, w połowie (czyli po 3 kursach) i po zakończeniu leczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stopień zaawansowania klinicznego, radykalność chirurgii oraz faza leczenia, w której była przeprowadzona ankieta, mają istotny wpływ na jakość życia chorych, natomiast typ leczenia chemicznego nie miał wpływu na oceniane parametry jakości życia. Bardzo częste zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego pacjentek przejawiały się głównie w postaci niechętnego stosunku do choroby i leczenia oraz negatywnego postrzegania własnego ciała. Przewaga dolegliwości natury psychicznej nad objawami fizycznymi sugeruje, że należałoby położyć większy nacisk na opiekę psychologiczną nad pacjentkami onkologicznymi.

Słowa kluczowe: rak jajnika, jakość życia, kwestionariusz QLQ-C30 i QLQ-OV28, skala funkcjonowania, skala objawów