Niedotlenienie guza jako czynnik predykcyjny w radioterapii onkologicznej
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Zakład Radioterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
2 Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
Kierownik: dr hab. n. med. A. Roszak
Correspondence to: dr hab. n. med. Andrzej Roszak, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań tel. 061 885 05 87, faks 061 852 19 48
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 99-107
STRESZCZENIE

Radioterapia jest obok chirurgii podstawową metodą leczenia nowotworów. Trwają obecnie intensywne poszukiwania czynników predykcyjnych dla skuteczności radioterapii. Mechanizm działania radioterapii zależny jest od obecności tlenu w komórce. Najnowsze doświadczenia dowodzą, że tlen cząsteczkowy poprzez mechanizm fiksacji zaburza naprawę uszkodzeń wywołanych w DNA promieniowaniem jonizującym. Liczne badania wykazały, że ocena niedotlenienia guza koreluje z wynikiem radioterapii. Brak jednak uniwersalnej metody oceniającej hipoksję. Aktualnie stosowane metody, jak pomiar elektrodą Eppendorfa, ocena markerów molekularnych hipoksji czy badania PET z użyciem oksydoredukcyjnych radiofarmaceutyków dostarczają sprzecznych wyników. Istnieje więc wiele wątpliwości co do ilościowego i jakościowego charakteru zależności między niedotlenieniem a wrażliwością na radioterapię. Ponadto analizę utrudnia fakt, że niedotlenienie wywiera znaczny negatywny prognostyczny wpływ na wyniki leczenia radioterapią poprzez indukcję zmian genomowych i proteomicznych. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wpływu niedotlenienia guza na skuteczność radioterapii.

Słowa kluczowe: hipoksja, radioterapia, czynnik predykcyjny, anemia, rak szyjki macicy