Wartość terapeutyczna wycięcia węzłów chłonnych okołoaortalnych u chorych na raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Correspondence to: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2005, 3 (2), p. 91-97
STRESZCZENIE

Wstęp: W pracy podjęto analizę wartości terapeutycznej limfadenektomii u chorych na raka jajnika. Materiał i metoda: Badaniem objęto populację 437 chorych leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2000-2002. Analizowano wpływ wykonanej limfadenektomii na czas wolny od choroby i na całkowite przeżycia. W badanej populacji znalazły się 2 grupy chorych: jedna licząca 296 pacjentów bez wycięcia węzłów oraz druga – 141 pacjentów, u których wykonano limfadenektomię. Grupy różniły się nie tylko pod względem usunięcia węzłów chłonnych, lecz także pod względem odsetka operacji optymalnych. Wyniki: Analizując materiał modelem proporcjonalnego ryzyka, stwierdzono, że w przypadku oceny całkowitych przeżyć niezależnymi czynnikami są: stopień klinicznego zaawansowania, typ limfadenektomii oraz wielkość guza resztkowego. W tej ocenie najgorzej rokują chore z wykonaną jedynie limfadenektomią miedniczą, log-rank p=0,03. Należy podkreślć, że pacjentki z limfadenektomią zarówno okołoaortalną, jak i miedniczą oraz bez limfadenektomii mają podobne odsetki całkowitych przeżyć. Oceniając zaś czasy wolne od choroby, niezależnymi czynnikami okazały się czynniki analogiczne jak w przypadku całkowitych przeżyć. Chore z wykonaną kompletną limfadenektomią mają 2,6 raza większą szansę na dłuższe życie bez objawów schorzenia. Wnioski: Na podstawie badanego materiału uznano, że limfadenektomia nie ma wpływu na całkowite przeżycia, natomiast ma wpływ na wydłużenie czasu do progresji choroby. Wyniki te sę zgodne z rezultatami, jakie przedstawiono w bieżącym roku po zakończeniu europejskiego randomizowanego badania klinicznego.

Słowa kluczowe: rak jajnika, limfadenektomia miednicza, limfadenektomia okołoaortalna, całkowite przeżycia, czas wolny od choroby