Hipoksja zwiększa inwazyjność komórek trofoblastu izolowanych z ciąży donoszonej
Afiliacja i adres do korespondencji

Pracownia Badań nad Łożyskiem przy Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Akademia Medyczna w Warszawie.
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. S. Maśliński
Correspondence to: Pracownia Badań nad Łożyskiem, Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieoecie 26/28, 00-927 Warszawa
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2005, 3 (2), p. 98-105
STRESZCZENIE

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena wpływu hipoksji na inwazyjność trofoblastu ludzkiego w hodowli in vitro. Materiał i metoda: Pobrane w sposób standardowy wycinki łożysk z ciąż donoszonych o przebiegu fizjologicznym (N=6) poddano enzymatycznemu trawieniu, a powstałą po filtracji zawiesinę – frakcjonowanemu odwirowywaniu w Percollu o stężeniach od 5 do 70%. Warstwę komórek pozyskiwano z przedziału stężeń Percollu 40-50%, tworząc z każdego badanego łożyska dwie hodowle trofoblastu: inkubowaną w warunkach normoksji (20% O2; grupa I) oraz hodowaną w obecności 2% tlenu (hipoksja; grupa II). Do badania inwazyjności trofoblastu użyto zestawów Cell Invasion Assay Kit firmy Chemicon International (USA) składających się z płytki do hodowli komórkowej zawierającej 12 studzienek, z dnem w postaci przepuszczalnej błony poliwęglanowej, powleczonej od góry cienką warstwą roztworu substancji białkowych odpowiadających macierzy pozakomórkowej. Po 48 godzinach uwidocznione komórki inwazyjne na dolnej powierzchni błony poliwęglanowej zliczano za pomocą komputerowego programu morfometrycznego w polu o stałej kalibracji. Wyniki: Średnia liczba komórek trofoblastu zidentyfikowanych na dolnej powierzchni błony poliwęglanowej stanowiła w grupie II 184,57±19%±SD średniej liczby komórek zliczonych w grupie I. Wnioski: Stwierdzono istotny statystycznie (p<0,05) wzrost inwazyjności trofoblastu hodowanego in vitro w warunkach obniżonego ciśnienia parcjalnego tlenu w porównaniu z hodowlą w warunkach normoksji. Komórki trofoblastu w ciąży donoszonej zachowują zdolność do odpowiedzi na miejscowe niedotlenienie, typową dla trofoblastu z I trymestru ciąży.

Słowa kluczowe: hipoksja, hodowla trofoblastu, inwazyjność, łożysko ludzkie