Rola wolnych rodników w patofizjologii karcynogenezy – bieżący przegląd danych
Afiliacja i adres do korespondencji

Oddział Ginekologii Onkologicznej Białostockiego Ośrodka Onkologicznego, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, oraz Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 71-85
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Karcynogeneza – czyli nowotworzenie – jest złożonym, wielostopniowym procesem, obejmującym fazy transformacji, promocji oraz progresji nowotworu. Wolne rodniki, a zwłaszcza reaktywne formy tlenu, takie jak anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik wodorotlenowy i nadtlenek wodoru, mogą powstawać i brać udział w uszkodzeniu materiału genetycznego komórek na wszystkich etapach mutagenezy i karcynogenezy. Niniejsza praca omawia aktualny stan wiedzy i rozumienia roli procesów wolnorodnikowych w mechanizmach powstawania i progresji choroby nowotworowej.

Słowa kluczowe: anionorodnik ponadtlenkowy, karcynogeneza, ksenobiotyki, nadtlenek wodoru, rodnik wodorotlenowy