Znaczenie infekcji bakteryjnych układu moczowego w patogenezie odczynów popromiennych pęcherza moczowego u chorych napromienianych na obszar miednicy małej z powodu nowotworów narządów płciowych kobiecych
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Wstęp: U pacjentek napromienianych na miednicę z powodu nowotworów narządów płciowych wczesne odczyny popromienne występują z różnym nasileniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że podłożem są zakażenia bakteryjne. Celem pracy było wykazanie, czy u pacjentek kwalifikowanych do leczenia napromienianiem stwierdzona bakteryjna infekcja dróg moczowych jest czynnikiem wpływającym na przebieg odczynu popromiennego pęcherza moczowego i czy u chorych z jałowym posiewem moczu przed leczeniem dochodzi do zaostrzenia odczynu na skutek bakteryjnej infekcji dróg moczowych w trakcie napromieniania. Materiał i metoda: Analizie poddano 220 chorych leczonych napromienianiem w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2000-2002. Posiewy moczu wykonywano u każdej chorej przed i tuż po zakończeniu napromieniania oraz 3 miesiące po leczeniu. Wyniki: Odczyny popromienne wystąpiły u 62 (72%) chorych ze stwierdzoną bakteriurią przed rozpoczęciem napromieniania. W grupie 134 chorych bez odczynu ze strony pęcherza moczowego tylko u 24 (18%) stwierdzono dodatnie posiewy moczu. Zaobserwowano wyraźną (p<0,034, chi2=12,78) zależność między dodatnim posiewem moczu a występowaniem wczesnego odczynu popromiennego pęcherza moczowego. Wnioski: Zakażenia bakteryjne dróg moczowych stanowią bezpośrednią przyczynę nasilenia wczesnych odczynów popromiennych pęcherza moczowego. Rutynowe wykonanie posiewu moczu przed rozpoczęciem radioterapii pozwala skuteczniej leczyć infekcje układu moczowego rozwijające się w trakcie prowadzonej terapii promieniami jonizującymi.

Słowa kluczowe: infekcje bakteryjne, układ moczowy, rak szyjki macicy, radioterapia