Ocena wartości predykcyjnej markera Ca 125 u chorych leczonych z powodu raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2 Oddział Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego im. L. Rydygiera w Krakowie
3 II Katedra i Klinika Ginekologii AM we Wrocławiu
4 Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Pomorskiej AM
5 Oddział Ginekologii Onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
6 Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii AM w Gdańsku
7 Oddział Chemioterapii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni;
8 II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie

GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cel pracy: Ocena wpływu poziomu Ca 125 oznaczanego po pierwotnym zabiegu cytoredukcyjnym na czas wolny od nawrotu choroby. Materiał: Materiał kliniczny stanowiła grupa 465 chorych na raka jajnika w stopniu zaawansowania IC-III, leczonych w roku 2001 w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie oraz w 15 innych oddziałach onkologicznych. Chore były leczone z zastosowaniem chirurgii, a następnie chemioterapii uzupełniającej. Metoda: Przeprowadzono analizę normalizacji stężenia Ca 125 ocenianego po zabiegu operacyjnym i jego wpływu na przeżycia. Wyniki: Spośród analizowanej grupy pacjentek najwyższy odsetek przeżyć zaobserwowano w grupie chorych, u których po zabiegu operacyjnym poziom markera mieścił się w granicach normy, niższy zaś u tych, u których poziom Ca 125 osiągnął granice normy po 3 kursach chemioterapii. Statystycznie gorzej rokowały chore, u których marker osiągnął normę po 6 kursach, najgorzej natomiast te kobiety, u których nie uzyskano w ciągu prowadzonej terapii normalizacji poziomu Ca 125. Wnioski: Tempo normalizacji stężenia Ca 125 po pierwotnym zabiegu chirurgicznym może służyć jako czynnik rokowniczy.

Słowa kluczowe: Ca 125, rak jajnika