Wczesne powikłania popromienne w pęcherzu moczowym i odbytnicy a ryzyko wystąpienia powikłań późnych w tych narządach u kobiet napromienianych z powodu raka szyjki macicy
Affiliation and adress for correspondence

Oddział Onkologii Ogólnej II, Wojewódzki Ośrodek Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 64a, 45-060 Opole, e-mail: kama@woo.opole.pl

GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
ABSTRACT

Powikłania popromienne rzadko stanowią temat samodzielnych opracowań, chociaż wzrasta zainteresowanie tym problemem. W większości artykułów spotkać się można z twierdzeniem, że powikłań późnych nie można przewidzieć. Celem pracy było znalezienie związku między występowaniem powikłań wczesnych i późnych ze strony odbytnicy i pęcherza moczowego u kobiet chorych na raka szyjki macicy, poddanych radioterapii. Materiał i metoda: Oceniono retrospektywnie powikłania u 125 chorych na raka szyjki macicy leczonych z zastosowaniem radioterapii (teleterapii i brachyterapii Ra226 lub Cs127) w latach 1992-1996 w WOO w Opolu. Oceny dokonano w skali EORTC/RTOG. W analizie statystycznej zastosowano test Chi2. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p<0,05. Wyniki: Wczesny odczyn popromienny wystąpił w pęcherzu moczowym u 29,6% badanych, w odbytnicy – u 32%. Późne powikłania popromienne w pęcherzu moczowym odnotowano u 27,2% leczonych chorych, zaś w odbytnicy – w 28,8% przypadków. Znaleziono związek między czasem trwania powikłań wczesnych a ryzykiem wystąpienia powikłań późnych i w pęcherzu moczowym (p=0,0045), i w odbytnicy (p=0,0006). Wnioski: Im dłużej trwał wczesny odczyn popromienny ze strony pęcherza moczowego i odbytnicy, tym większe było ryzyko wystąpienia powikłań późnych w tych narządach.

Keywords: rak szyjki macicy, powikłania popromienne wczesne i późne w pęcherzu i odbytnicy