Wpływ leczenia na biomarkery cukrzycy u kobiet z rakiem piersi w Jordanii: związek z glikemią na czczo, peptydem C i wskaźnikiem HOMA-IR
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Department of Allied Medical Sciences, Al-Zarqa University College, Al-Balqa’ Applied University, Al-Salt, Jordan
2 Department of Nutrition and Food Technology, Faculty of Agriculture, University of Jordan, Amman, Jordan
3 Breast Cancer Unit, Department of General Surgery, King Hussein Medical Center, Amman, Jordan
Correspondence: Dr. Safa’a Al-Zeidaneen MSc, PhD, BCNSP, Department of Allied Medical Sciences, Al-Zarqa University College, Al-Balqa Applied University, Al-Salt, Jordan, tel.: +962-79-673-9802, fax: 594989053, PO: 313 Zarqa 1067, e-mail: safaa84@bau.edu.jo
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (4), p. 231–238
DOI: 10.15557/CGO.2017.0022
STRESZCZENIE

Wstęp: Rak piersi to najczęstszy zagrażający życiu nowotwór złośliwy u kobiet. Doniesienia dotyczące związku cukrzycy z rakiem piersi są wysoce kontrowersyjne. Cele: Analiza biomarkerów cukrzycy u pacjentek z rakiem piersi w zależności od ekspozycji na leczenie, stopnia zaawansowania nowotworu i statusu menopauzalnego. Materiał i metody: Do badania włączono 396 pacjentek z rakiem piersi w wieku od 25 do 65 lat, które zgłosiły się do klinik specjalizujących się w leczeniu tej choroby. Plan badania dopuszczał włączenie 134 pacjentek z nowo rozpoznanym nowotworem, które nie otrzymały jeszcze leczenia w żadnej postaci, oraz 262 pacjentek z nowotworem rozpoznanym w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Następnie uczestniczki podzielono na dwie podgrupy w celu kontroli ekspozycji na leczenie, szczególnie chemioterapię. Pacjentki podzielono także na podstawie stopnia zaawansowania nowotworu i statusu menopauzalnego. Oceniono następujące biomarkery cukrzycy: glikemię na czczo, peptyd C oraz wskaźnik HOMA-IR. Wyniki: Wysoki poziom glukozy na czczo obserwowano częściej u chorych z zaawansowanym rakiem piersi (24,1%) niż u kobiet z nowotworem we wczesnym stadium zaawansowania (10,6%). W porównaniu z pacjentkami przed menopauzą chore po menopauzie charakteryzowało częstsze występowanie nieprawidłowej glikemii na czczo (21,0% vs 11,1%). Różnice były także istotne dla średniej wartości glukozy na czczo (103,0 ± 1,5 vs 89,0 ± 0,0 mg/dl). W przypadku kobiet po menopauzie wartości te były wyższe u chorych z rakiem piersi, które otrzymały leczenie, w tym chemioterapię (106,5 ± 1,7 mg/dl vs 126,2 ± 1,2 mm Hg), w porównaniu z nowo zdiagnozowanymi pacjentkami, u których nie rozpoczęto jeszcze leczenia w jakiejkolwiek postaci. Wnioski: W grupie badanych chorych cukrzyca była częstym problemem. Chorobę tą częściej obserwowano u kobiet po menopauzie i z zaawansowanym nowotworem. Odnotowano też istotną zależność między cukrzycą a ekspozycją na leczenie raka piersi. Na korelację tę należy zwrócić szczególną uwagę po rozpoznaniu choroby i wdrożeniu leczenia.

Słowa kluczowe: stopień zaawansowania raka piersi, peptyd C, glikemia na czczo, status menopauzalny, ekspozycja na leczenie